Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Rada miejska wprowadziła obowiązek uiszczania opłat za wody opadowe i roztopowe przy zastosowaniu jako przelicznika 1 m2 powierzchni dachów.

Spółka mająca siedzibę na terenie gminy zaskarżyła uchwałę dotyczącą taryf.

WSA przyznał rację spółce.

W opinii sądu przykładowe wymienienie w art. 2 pkt 8 lit. "c" ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni wskazuje na to, iż ustawodawca używając pojęcia "powierzchnie zanieczyszczone" wiązał je z terenami, czyli powierzchnią ziemi, w tym również zabudowanej.

W związku z tym naliczenie opłat za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych przy zastosowaniu jako przelicznika 1 m2 powierzchni dachów nie ma oparcia w przepisach prawa – uznał WSA.

Ponadto cena za odprowadzanie ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, może być ustalona tylko i wyłącznie w umowie. Nie jest zatem możliwe automatyczne określenie w taryfie za odprowadzanie ścieków, opłaty za ścieki odprowadzone z powierzchni trwałych w oparciu jedynie o miarę powierzchni – wyjaśnił sąd.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 11 września 2014 r., sygn. akt II SA/Po 637/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.