Pytanie:
Zgodnie z art. 18a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatku od posiadania psów nie pobiera się od:

osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

Osoba fizyczna ukończyła 65 lat i posiada psa. Zamieszkuje wraz z innym osobami z rodziny. Osoba ta oświadczyła i twierdzi, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, bez pomocy finansowej innych osób. Ma wydzielone osobne pomieszczenia. Osoby zamieszkujące z ta osoba również tak twierdzą.

Czy w związku z tym osoba taka powinna korzystać z wyżej wymienionego zwolnienia?

Odpowiedź:
Tak, osoba ta korzysta z wyłączenia poboru opłaty od posiadania psów.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l., rady gmin mogą wprowadzać opłaty od posiadania psów. Opłaty te pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Jak jednocześnie stanowi art. 18a ust. 2 pkt 3 u.p.o.l., opłat od posiadania psów nie pobiera się od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe (wyłączenie to dotyczy jednego posiadanego psa). Pojawia się pytanie, co należy rozumieć przez wymóg "prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego" (przepisy u.p.o.l. nie definiują tego pojęcia).

Uznać należy, z braku innych wskazówek, że pojęcie gospodarstwa domowego należy rozumieć potocznie, tj. jako zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się czy też jedna osoba lub ich zespół, razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących.

W przedstawionej sytuacji osoba fizyczna posiadająca psa utrzymuje się bez pomocy finansowej innych osób zamieszkujących w mieszkaniu/domu, czyli nie utrzymuje się wspólnie z tymi osobami. Nie jest spełniony jeden z dwóch warunków koniecznych, aby osoba ta uznana była za część gospodarstwa domowego tworzonego przez pozostałych mieszkańców mieszkania/domu. Tym samym tworzy ona samodzielne gospodarstwo domowe, a w konsekwencji korzysta z wyłączenia poboru opłaty od posiadania psów na podstawie art. 18a ust. 2 pkt 3 u.p.o.l. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami