Czy okres pełnienia mandatu radnego Miasta Stołecznego Warszawy zalicza się do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do dodatku stażowego zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych?

Jeżeli tak, to w jaki sposób należy udokumentować ten okres (zaświadczenie, protokół 1 i ostatniej sesji Rady Miasta)?

Odpowiedź

Okres pełnienia mandatu radnego samorządowego nie zalicza się do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do dodatku stażowego lub innych uprawnień pracowniczych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Zastosowanie mają więc w pierwszej kolejności przepisy o samorządzie gminnym.

Radny nie jest pracownikiem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ale jest członkiem organu stanowiącego jednostki samorządowej. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym – dalej u.s.g. nie wspominają o zaliczaniu okresu pełnienia mandatu radnego do stażu pracy. Co więcej zgodnie z art. 25 ust. 2-3 ustawy o samorządzie gminnym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem.

Rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Ponadto pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. Oznacza to dopuszczalność łączenia zatrudnienia pracowniczego z pełnieniem mandatu radnego – wyjątkiem jest zakaz zatrudnienia pracowniczego w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat oraz zakaz sprawowania funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 24a ust. 1-2 ustawy o samorządzie gminnym ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)