Czy urząd gminy może wprowadzić ograniczenia w poborze wody z wodociągu np. zakaz podlewania ogródków w godzinach 18:00-23:00?

Odpowiedź


Zakaz podlewania ogródków na terenie gminy może być wprowadzony w formie przepisów porządkowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym .

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Rada gminy na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym lub wójt/burmistrz/prezydent miasta na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w przypadkach nie cierpiących zwłoki w drodze zarządzenia może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Wskazane powyżej przepisy stanowią podstawę do wprowadzenia całkowitych bądź częściowych zakazów podlewania ogródków w przypadku okoliczności uzasadniających konieczność ograniczenia poboru wody z wodociągu gminnego (pobór przekraczający wydajność danego ujęcia / awaria urządzenia wodnego itp.).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)