Celem rozporządzenia jest określenie wzorów sprawozdań, których sporządzanie jest obowiązkiem:
- podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – podmioty te są obowiązane do przedłożenia sprawozdania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności,
- wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który przedkłada sprawozdanie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
- marszałka województwa, który przedkłada sprawozdanie Ministrowi Środowiska.

Wzory sprawozdań określone zostały w formie załączników do rozporządzenia. W przypadku podmiotów prowadzących ww. działalność gospodarczą są to wzory sprawozdań kwartalnych (załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia). Natomiast w odniesieniu do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz marszałka województwa określone zostały wzory rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia).

Dla każdego określonego w rozporządzeniu wzoru sprawozdania sformułowane zostały szczegółowe objaśnienia. Wyjaśniono m.in. jak należy wypełniać poszczególne części sprawozdania (np. rubrykę dotyczącą organu będącego adresatem sprawozdania) oraz jak należy obliczać niektóre wartości (np. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania). Ponadto zdefiniowano wybrane pojęcia występujące we wzorach sprawozdań (np. sposób zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji czy też rodzaj odebranych nieczystości ciekłych).

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630)