Rada Miejska w Wolsztynie przyjęła uchwałę w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej”. Radni podjęli ją w głosowaniu tajnym, co zostało potwierdzone przez sporządzony protokół. Dlatego Wojewoda Wielkopolski postanowił zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W jego ocenie, taki sposób głosowania stanowił naruszenie art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (usg). Zgodnie bowiem z tym przepisem, uchwały podejmuje sięw głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Skargą wojewody zajął się sąd administracyjny, który uznał, że zasługuje ona na uwzględnienie. 

Radni powinni głosować jawnie 

Poznański sąd podkreślił, że art. 14 usg określa warunki podejmowania przez radę gminy rozstrzygnięć w drodze uchwał w przypadkach, w których ustawodawca przyznał jej możliwość wypowiedzenia się w kwestiach merytorycznych. Przepis ten wprowadza zasadę jawności głosowania, którą należy powiązać z wynikającą z art. 61 Konstytucji RP zasadą jawności działania organów władzy publicznej i wynikającym z niej prawem do informacji. Biorąc to pod uwagę WSA uznał, że zaskarżona uchwała, która została podjęta w głosowaniu tajnym, zamiast w głosowaniu jawnym, była sprzeczna z prawem.

 


Utajnienie tylko na podstawie ustawy 

Sąd przypomniał, że odstępstwa od zasady podejmowania uchwał w głosowaniu jawnym mogą nastąpić wyłącznie na mocy ustawy. Natomiast regulacja prawna, która nakazuje, aby uchwały były podejmowane w głosowaniu jawnym ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Dlatego utajnienie głosowania w sytuacji, gdy przepis ustawy tego nie przewiduje, skutkuje wadliwością prawną uchwały. W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził jej nieważność.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt IV SA/Po 290/18