Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Przedsiębiorca prowadzący biogazownię rolniczą, w której prowadzone są procesy beztlenowego rozkładu obornika, gnojówki, gnojowicy, odpadów roślinnych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, wystąpił do starosty z wnioskiem o pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na ich przetwarzanie. Masa powstająca po zakończeniu procesu fermentacji w ilości 15 tys. ton/rok przewidziana do przetwarzania ujęta jest w katalogu odpadów jako pod kodami 19 06 06 i 19 06 06. Substancje te, czyli odpady, będą poddawane procesowi odzysku R10, tj. obróbce na powierzchni ziemi przynoszącej korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska (nawożenie upraw rolnych). Wywóz prowadzony będzie specjalnymi beczkowozami. Do gruntów, na których mają być rozlewane ciecze, wnioskodawca posiada tytuł prawny w postaci wieloletnich umów dzierżawy. Grunty te w większości (ponad 50%) znajdują się poza obszarem powiatu.

Jaki organ powinien rozpatrzeć wniosek i wydać takie pozwolenie i zezwolenie?

Ponadto, część działek rolnych położona jest na terenie kolejnego powiatu. W sumie poferment miałby być wywożony na działki rolne położone na terenie trzech powiatów. Który starosta jest kompetentny do wydania takiego zezwolenia?

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) strona nie powinna wystąpić do każdego ze starostów z odrębnym wnioskiem?

Czy rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476) - dalej r.p.o.r. znosi wobec ww. substancji (odpadów) wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych?

Czy produkt pofermentacyjny może być przeznaczony do bezpośredniego wykorzystania rolniczego na analogicznych zasadach jak nawozy naturalne?


Odpowiedź:

Przedsiębiorca powinien wystąpić z odrębnymi wnioskami o wydanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów w procesie R10 (zgodnie z właściwością miejscową - miejscem prowadzenia odzysku) i pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z właściwością miejscową – miejscem wytwarzania odpadów (położenia biogazowi).


Osad pofermentacyjny można stosować bezpośrednio na gruntach bez uprzedniego przetworzenia. Należy stosować odpad w sposób określony przez r.p.o.r., określające warunki stosowania osadu pofermentacyjnego.
Odpady o kodach 19 06 06 (a także 19 06 05) muszą spełniać wymagania określone w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), nawet przy długotrwałym stosowaniu.


Uzasadnienie:

Organy wydające decyzje nie mogą wkraczać w swoje kompetencje rzeczowe i miejscowe, a w przypadku złamania tej zasady decyzja taka podlegałaby unieważnieniu jako wydana przez organ niewłaściwy.

Osad pofermentacyjny może być rozrzucany na łąkach lub polach bez uprzedniego przetworzenia, nie powodując szkody dla środowiska. Osad pofermentacyjny z biogazowni, podobnie jak gnojowica, zawiera wiele cennych makro- i mikroelementów, jednak w przeciwieństwie do niej nie powoduje emisji gazów cieplarnianych, a także jest pozbawiony niepożądanych nasion chwastów, patogenów szkodliwych dla roślin uprawnych, a także nieprzyjemnej woni.

Innym sposobem na jego wykorzystanie może być np. granulacja przekształcająca go w profesjonalny preparat organiczno-mineralny.


Obowiązek wykazania, że odpady spełniają wymagania jak dla komunalnych osadów ściekowych, polega na poddaniu ich badaniom w laboratorium akredytowanym w celu wykazania, że nie przekraczają dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i nie zawierają bakterii lub pasożytów w liczbie większej niż dopuszczalna. Zatem, w zezwoleniu powinien być określony obowiązek przeprowadzania badań odpadów, w tym badań wykazujących, że odpad spełnia wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów organicznych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119, poz. 765, z późn. zm.). Należy również wpisać obowiązek badania gleby w laboratorium akredytowanym przed zastosowaniem odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.