Nadzór nad realizacją zadań związanych ze zmianą imion i nazwisk sprawują wojewodowie. Do nich też należy kierować odwołania od decyzji wydanych w tych sprawach.

Co prawda zadania związane ze zmianą imion i nazwisk wykonują gminy – dokładnie kierownicy urzędów stanu cywilnego – ale nie są to zadania własne gmin. Kompetencje kierownika USC związane ze zmianą tych danych osobowych należą bowiem do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dlatego też to na wojewodach ciąży obowiązek sprawowania nadzoru nad realizacją tych zadań. W przypadku gdy wnioskodawca uzyskał decyzję odmawiającą zmiany imienia (nazwiska), może się odwołać do wojewody. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z jego treści wynika, że strona nie jest zadowolona z decyzji. Ponieważ przepisy szczególne – w tym wypadku ustawy o zmianie imienia i nazwiska – nie zawierają żadnych szczególnych wymogów co do treści odwołania, to uznać należy, że zasada ta – wyrażona w art. 128 k.p.a. – jest w omawianym przypadku wiążąca. Zgodnie z treścią art. 132 k.p.a. kierownik USC może po wniesieniu odwołania uznać, że zasługuje ono na uwzględnienie w całości i wydać nową decyzję, w której zmieni lub uchyli tę zaskarżoną. Wojewoda, rozpatrując odwołanie, może – z urzędu lub na wniosek strony – przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie. Może też zlecić dokonanie tych czynności kierownikowi USC, który zaskarżoną decyzję wydał. Następnie wojewoda wydaje decyzję, w której utrzymuje zaskarżoną decyzję w mocy, uchyla ją w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź – uchylając decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji albo umarza postępowanie odwoławcze. Może również uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Rzeczpospolita, 29 czerwca 2010 r.