Czy organ administracji budowlanej lub jakikolwiek urząd może odmówić przyjęcia wniosku twierdząc, że jest niekompletny?

Pytanie dotyczy sytuacji, w której osoba odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu bada kompletność wniosku i odmawia jego przyjęcie, gdy stwierdzi, że brakuje podpisu lub dokumentu.

Odpowiedź

Za niedopuszczalną należy uznać praktykę polegającą na poza procesowej odmowie przyjęcia przez pracowników urzędu niekompletnych wniosków.

Uzasadnienie

Praktyka polegająca na nieprzyjęciu wniosku przez pracownika urzędu jest formalnie niedopuszczalna i nie znajduje jakichkolwiek podstaw w świetle procedury administracyjnej. Owszem, pracownik obsługujący tzw. informację dla stron, może udzielić odpowiedzi na konkretne pytania również w przedmiocie kompletności wniosku, z tym że ma to walor poza procesowy i stanowi realizację służebnej wobec obywatela roli urzędów. Jeżeli natomiast konkretna osoba zamierza złożyć wniosek w sprawie np. przed organem administracji architektoniczno - budowlanej i czyni to na dzienniku podawczym urzędu, nie można odmówić przyjęcia podania, nawet jeżeli zawiera ono braki formalne. W celu uzupełniania braków formalnych (np. niekompletny wniosek, brak podpisów) należy zastosować w pierwszej kolejności art. 64 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego , pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia. Opisana w pytaniu praktyka - oczywiście błędna - wynika najprawdopodobniej ze znacznej ilości spraw, jakie konkretny organ rozpatruje i ma na celu wyeliminować, jeszcze przed postępowaniem, wnioski zawierające istotne braki. Jednak działanie takie ocenić należy jednoznacznie jako wadliwe.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.