Odpowiedź

Przepisy dotyczące odległości miejsc postojowych dla samochodów osobowych od obiektów budowlanych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t .

Zgodnie z § 19 ust. 1 r.w.t . odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:
1) (22) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk włącznie,
2) 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk włącznie,
3) 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem § 276 ust. 1 r.w.t .

Przepisy nie formułują ograniczeń w odniesieniu do odległości maksymalnej, odnoszą się jedynie – z uwagi na cel, który miały realizować, tj. ograniczenie immisji – do wskazania minimalnej odległości.

Tak więc odległość parkingu powinna odpowiadać powyższym parametrom, z uwzględnieniem, że należy brać pod uwagę dystans pomiędzy najbliżej położonym oknem budynku przeznaczonego na pobyt ludzi wchodzącym w skład kompleksu osiedlowego, gdyż przepisy r.w.t . odnoszą się wyraźnie do odległości od okien budynku. Odległości maksymalne nie zostały przez ustawodawcę określone.

Brak ustanowienia w przepisach maksymalnej odległości pomiędzy budynkami a przeznaczonymi do obsługi budynku miejscami postojowymi może faktycznie powodować problemy ocenne. Przepisy odnoszą się jednak wyraźnie do miejsc parkingowych w ramach działki budowlanej. Tym samym można sobie wyobrazić zgodne z przepisami ulokowanie miejsc parkingowych w dowolnej odległości (nie naruszając odległości minimalnych, o których mowa wyżej) jedynie w przypadku, gdy lokalizacja ta mieścić się będzie w granicach działki budowlanej. W przypadku skrajnym, o którym mowa w treści dodatkowego pytania, byłoby to zatem formalnie możliwe jedynie w sytuacji, gdyby parking lokalizowany 2 km od budynku znajdował się w obrębie jednej działki budowlanej, co - biorąc pod uwagę realia - jest w praktyce graniczące z niemożliwością.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)