OdpowiedźZarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.

Uzasadnienie

Podstawą gospodarki finansowej szkoły lub placówki oświatowej jest roczny plan finansowy. Sposób uchwalania planów finansowych oraz jego zmiany zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.) - dalej r.g.f.j.b. W myśl § 12 r.g.f.j.b. zarząd jednostki samorządu terytorialnego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu. O fakcie tym zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe. Zawiadomienia stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

Uwagi

Wykonywanie budżetu w jednostce budżetowej, jaką jest szkoła lub zespół szkół, jest elementem realizacji budżetu gminy oraz wykonywaniem zadań rzeczowych przewidywanych do wykonania w danym roku. Tak więc wykonywanie budżetu szkoły (zespołu szkół) podlega tym samym zasadom i regułom, co wykonywanie budżetu gminy.