Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .Pełnomocnictwo zostało udzielone projektantowi na okres jednego roku. Projektant za każdym razem kiedy składa wniosek do starostwa przedkłada odpis pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza.


Czy do każdej sprawy powinien uiszczać nową opłatę skarbową za pełnomocnictwo?

Odpowiedź


Jeżeli pełnomocnik posługuje się odpisem pełnomocnictwa poświadczonym za zgodność z oryginałem i przedkłada go do różnych postępowań administracyjnych, za każdym razem obowiązany jest uiścić opłatę skarbową. Nie samo bowiem sporządzenie dokumentu (pełnomocnictwa), ale jego złożenie uzasadnia konieczność uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu.

Uzasadnienie

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.) - opłacie podlega między innymi złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Nie samo zatem sporządzenie dokumentu (pełnomocnictwa), ale jego złożenie uzasadnia konieczność uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. Nawet jeżeli pełnomocnik posługuje się odpisem pełnomocnictwa poświadczonym za zgodność z oryginałem i przedkłada go do różnych postępowań administracyjnych, za każdym razem obowiązany jest uiścić opłatę skarbową.


Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .