Nowe rozporządzenie stanowi, iż zajęcia wychowania fizycznego są realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru przez uczniów. W rozporządzeniu określono także warunki i sposób realizowania tych zajęć.

Jednocześnie mając na uwadze niedawne doniesienia prasowe, MEN wyjaśnia, iż pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą" uczestniczy w „lekcji"), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w sali lekcyjnej, co wynika z zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zajęcia W-F realizowane są jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Zajęcia do wyboru przez uczniów realizowane będą jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki.

Nową regulacją jest dookreślenie prawa rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich, które wynika z uwagi zgłoszonej przez Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2011 r.

Źródło: www.men.gov.pl