Nowoczesna e-administracja stanowi niezbędny element sprawnie funkcjonującego państwa. Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” przewiduje duża liczbę działań wraz z harmonogramem ich wykonania. Stanowi on okresowy raport z prac Zespołu i nie wyraża na obecnym etapie uzgodnień resortowych czy rządowych. Formułuje on natomiast postulaty, ocenia przypuszczalne korzyści czy określa harmonogramy oraz mierniki konkretnych strumieni w ramach inicjatywy.

Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne (CUP)

CUP wiąże się z cyfryzacją najistotniejszych usług publicznych dla jednej bramy do administracji jaką stanowi obywatel.gov.pl. Funkcjonalność zakłada trzy główne cele jakimi są: cyfryzacja i uproszczenie usług publicznych, pomoc w przygotowaniu koncepcji bramy do usług publicznych czy wsparcie tworzenia koncepcji funkcjonowania skrzynek pozwalających na komunikowanie się podmiotów realizujących zadania publiczne, obywateli i przedsiębiorców. Powstanie oficjalnej skrzynki pocztowej zagwarantowałoby, że każdy obywatel posiadałby własny adres e-mail, za pomocą którego mógłby kontaktować się z urzędem oraz przesyłać odpowiednie dokumenty korzystając z internetu.

Strumień e-ID

Funkcjonalność ta zakłada wdrożenie sfederalizowanego modelu identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, zwiększenie dostępności usług e-administracji dla obywateli poprzez wdrożenie i używanie w nich mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania oraz wdrożenie najważniejszych usług publicznych z użyciem mechanizmów masowej identyfikacji.


Strumień Zwiększenia Obrotu Bezgotówkowego

Strumień ma służyć zarówno organom administracji publicznej jak i obywatelom. Ci drudzy będą mieli możliwość opłacania należności wobec sektora publicznego w formie bezgotówkowej. Dzięki wspomnianej funkcjonalności znacznie ograniczone zostaną również koszty związane z funkcjonowaniem administracji. Szacuje się, że wpływ netto do budżetu Państwa wynikający z tego strumienia może wynieść nawet do 13 mld złotych.

Schemat Krajowy

Wdrożenie tej funkcjonalności ma zagwarantować zwiększenie wpływu państwa w ustalaniu standardów dla płatności bezgotówkowych, przygotowanie optymalnego rozwiązania płatniczego (m.in. wobec płatności w relacjach z sektorem publicznym) czy udostępnienie usług e-gov na nośnikach Schematu Krajowego. Do głównych korzyści jakie ma przynieść funkcjonalność zalicza się: udostępnienie obywatelom bezkosztowego i prostego sposobu dokonywania opłat bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, czy łatwiejszy dostęp do e-usług publicznych.

Więcej informacji na temat programu pod adresem: https://mc.gov.pl/aktualnosci/bez-cyfryzacji-nie-ma-rozwoju

 
LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami