Pytanie pochodzi z  publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .


Ochotnicza straż pożarna otrzymała od gminy w użyczenie budynek na własne potrzeby. Od użyczonego budynku zobowiązana jest co roku odprowadzać podatek od nieruchomości na rzecz gminy.

Czy mając na uwadze zapis art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej gmina może sfinansować z budżetu wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy?

Odpowiedź

Nie ma prawnych wskazań, aby z budżetu gminy sfinansować zapłatę podatku od nieruchomości ochotniczej straży pożarnej działającej na terenie gminy.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) – dalej u.o.p.p. w art. 32 nakazuje podmiotom tworzącym jednostki ochrony przeciwpożarowej ponosić koszty związane z ich wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej.


Takie koszty zobowiązana jest ponieść gmina.


Gmina ma również obowiązek:
- bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,
- ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej,
- ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.


Natomiast ochotnicza straż pożarna ma obowiązek uiszczać opłaty roczne za grunt oddany jej w użytkowanie wieczyste i zabudowane strażnice. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. W wyroku SA w Warszawie z dnia 4 września 2008 r. (I ACa 306/08), brak jest podstaw do obciążenia gminy obowiązkiem zwrotu tej opłaty na podstawie art. 32 ust. 2 u.o.p.p.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .