Pracownik samorządowy (pośrednik pracy) przebywa na długotrwałym zwolnieniu.

Czy osoba, która będzie zatrudniona na zastępstwo musi wykonywać te same obowiązki?
Odpowiedź

Tak, jest to bowiem celem zatrudnienia na zastępstwo.

Istotą zatrudnienia na zastępstwo jest objęcie przez zatrudnionego tego samego stanowiska i wykonywanie tych samych czynności, co pracownika nieobecnego. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności (art. 25 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. - dalej k.p.). Z umowy na zastępstwo musi jasno wynikać, że pracownik zostaje zatrudniony na czas zastępstwa konkretnego, nieobecnego pracownika. W przeciwnym wypadku umowa taka mogłaby być potraktowana, jako zawarta w innym celu, np. jako umowa na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, co pociągałoby za sobą prawne konsekwencje, inne niż objęte zamiarem stron (D. Cichocka "Umowa o pracę na czas określony zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy" Z Prob. PPiPS z 2005 r. Nr 16, poz. 22). W przypadku pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, zatrudnienie na zastępstwo i polecenie wykonywania innej pracy oraz wskazanie innej pracy w zakresie obowiązków może być potraktowane, jako obejście przepisów o naborze konkursowym. Pracownik zatrudniony na zastępstwo nie musi bowiem podlegać procedurze naboru (art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych a zatem zatrudnienie na zastępstwo musi dotyczyć tego samego stanowiska i tych samych obowiązków, co przypisane do pracownika nieobecnego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)