Najpóźniej na 21 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a więc najpóźniej w dniu 17 maja 20009 r., wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien powołać członków obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z ordynacją do Parlamentu Europejskiego powołanie to następuje na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Swoboda wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest jednak ograniczona, gdyż tylko jedna osoba jest wskazywana bezpośrednio przez niego spośród pracowników samorządowych lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w odniesieniu do obwodów specjalnych spośród pracowników tych podmiotów, w których obwody takie są tworzone. Pozostali kandydaci na członków komisji, w liczbie od 6 do 10 osób, zgłaszani są przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione wyłącznie po jednej osobie do jednej komisji. Zgłoszenie takie winno zostać dokonane najpóźniej na 30 dni przed dniem wyborów, czyli najpóźniej do dnia 8 maja 2009 r. (termin ten nie może być przywrócony) i powinno zawierać: nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia, imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej, numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy oraz oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji. Warunkiem jednak zasiadania w komisji na terenie gminy jest ujęcie takiej osoby w rejestrze wyborców danej gminy. W miarę możliwości wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien stworzyć wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, że w wykazie utworzonych obwodów, zawierającym numery obwodów i adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych, wpisuje przy każdym z obwodów nazwiska i imiona zgłoszonych prawidłowo kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także pozostałe dane zawarte w zgłoszeniu.

Jeśli przez komitety zostało zgłoszonych mniej niż 6 osób do danej komisji, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany do uzupełnienia jej składu do ustawowego minimum, wskazując osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy. Odmienna sytuacja ma miejsce, gdy zostało zgłoszonych kandydatów więcej niż maksymalne 10 osób. W takiej sytuacji organ wykonawczy gminy jest zobowiązany do przeprowadzenia publicznego losowania, w którym zostaną wyłonieni członkowie komisji rekomendowani przez komitety wyborcze, przy czym informację o miejscu, dacie i godzinie jego przeprowadzenia wójt (burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 dni przed losowaniem, wywieszając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym stosowne zawiadomienie. Samo losowanie jest przeprowadzane osobno dla każdej z komisji, przy czym przeprowadza się je w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się dziesięć z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Konieczne jest również sporządzenie protokołu z przeprowadzonego losowania, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej obwodowej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji. Trzeba dodać, że w ten sam sposób następuje uzupełnienie składu komisji w przypadku wygaśnięcia mandatu jej członka.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) został również zobligowany do niezwłocznego podania do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie zarządu gminy. Dodatkowo winien on zadbać, aby składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych były wywieszane również w ich siedzibach. Również jego obowiązkiem staje się zorganizowanie pierwszego posiedzenia każdej z obwodowych komisji wyborczych.