Dyrektor powiatowego urzędu pracy planuje w lipcu zmniejszyć ilość stanowisk w komórce organizacyjnej do spraw pośrednictwa pracy i zwiększyć ilość stanowisk w komórce do spraw ewidencji, świadczeń i informacji. Przeniesiony pracownik otrzyma wyższe wynagrodzenie zasadnicze, ale nie będzie otrzymywał dodatku do wynagrodzenia, w konsekwencji pracownik otrzyma niższe wynagrodzenie. Obecnie dodatki do wynagrodzenia dla pośredników pracy są przyznane na okres do 30 czerwca 2010 r.

Czy dopuszczalne jest przeniesienie pracownika zatrudnionego na stanowisku pośrednika pracy I stopnia (kat XI) w komórce organizacyjnej do spraw pośrednictwa pracy w dziale centrum aktywizacji zawodowej na stanowisko starszego inspektora powiatowego (kat XI) lub inspektora powiatowego (kat X) w komórce organizacyjnej do spraw ewidencji, świadczeń i informacji?

Czy dopuszczalne jest w opisanej sytuacji zastosowanie art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych ?

Czy pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych , przewiduje możliwość przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom w razie przeprowadzania reorganizacji jednostki skutkującej likwidacją zajmowanego dotychczas stanowiska. Zastosowanie we wskazanych okolicznościach powyższej regulacji znajdzie zatem swoje uzasadnienie. Ustawodawca uwzględnia w ramach ww. rozwiązania możliwość obniżenia wysokości wynagrodzenia pracownika na skutek zmiany stanowiska pracy. W myśl bowiem art. 23 ust. 2 u.p.s. przeniesiony pracownik ma zagwarantowane prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres pierwszych 6 miesięcy, jeśli wynagrodzenie na nowym stanowisku pracy jest niższe. Nie ma zatem potrzeby stosowania w omawianej sytuacji przewidzianego w art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Z uwagi na fakt, iż uregulowany w art. 100 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) – dalej u.p.z.i.r, dodatek do wynagrodzenia ma charakter fakultatywny, a nadto został przyznany na czas określony, nie wydaje się, aby mógł być uwzględniony w ramach wynagrodzenia gwarantowanego na mocy art. 23 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych .

Prawo do przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne stanowisko pracy odpowiadające jego kwalifikacjom wynika z treści art. 23 ustawy o pracownikach samorządowych . Warunkiem umożliwiającym zastosowanie takiego rozwiązania jest reorganizacja jednostki prowadząca do likwidacji stanowiska pracy dotychczas zajmowanego przez ww. pracownika (art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych ). W omawianej sytuacji planowane zmiany organizacyjne stanowią przesłankę obiektywnie uzasadniającą przeniesienie wspomnianego pracownika na inne stanowisko pracy. Ustawodawca przewiduje, iż zmiana stanowiska pracy może w konsekwencji prowadzić do pogorszenia warunków płacy przenoszonego pracownika. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w razie powierzenia pracownikowi stanowiska pracy, które opłacane jest w niższej wysokości, pracownik ma zagwarantowane prawo do dotychczasowego wynagrodzenia w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Po upływie natomiast ww. okresu pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w "normalnej" wysokości. Zmiana warunków pracy i płacy nie będzie zatem wymagać stosowania tzw. wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 k.p. Dodatek do wynagrodzenia, jaki może być przyznany – na mocy art. 100 u.p.z.i.r. - pracownikom wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy wskazanym w art. 91 u.p.z.i.r., ma charakter fakultatywny. Oznacza to, iż pracodawca nie jest zobligowany do wypłacania określonemu pracownikowi takiego dodatku. W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373 z późn. zm.) wspomniany dodatek jest przyznawany na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. Z uwagi na fakt, iż we wskazanych okolicznościach okres pobierania ww. dodatku upływa z dniem 30 czerwca 2010 r., jak również ze względu na jego fakultatywny charakter, należałoby przyjąć, iż nie wchodzi on w zakres wynagrodzenia gwarantowanego na mocy art. 23 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych .


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)