Odpowiedź

Nie jest możliwe obniżenie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce samorządu terytorialnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) - dalej u.m.w.

Uzasadnienie

Ustawa u.m.w. dopuszcza możliwość obniżenia płacy w okresie pierwszego roku pracy do 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa ta, podobnie jak kodeks pracy, zawiera regulacje ogólne, które mają zastosowanie przy braku regulacji szczególnych. Status pracowniczy osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego reguluje w pierwszej kolejności ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) - dalej u.p.s., będąca pragmatyką zawodową. Cechą pragmatyk jest to, że mają one zastosowanie przed przepisami ogólnymi prawa pracy.


Do pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej znajdują zastosowanie przepisy o prawach i obowiązkach pracowników samorządowych. Chodzi tu głównie o odpowiednie stosowanie rozdziału 3 u.p.s. oraz jej przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, z późn. zm.) - dalej r.z.w.p.s.

Przepisy szczególne dotyczące osób zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych określają precyzyjnie zasady ustalania wysokości wynagrodzenia i nie przewidują możliwości jego obniżenia w pierwszym roku pracy. Stąd odpowiednie stosowanie u.m.w. nie powinno mieć miejsca, zwłaszcza że pogarsza ona sytuację pracowników ukształtowaną korzystniej przez przepisy szczególne.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że powołane r.z.w.p.s. posługuje się pojęciem "najniższego wynagrodzenia zasadniczego" tworząc jego własną definicję, bez odesłania do u.m.w. (najniższe wynagrodzenie zasadnicze - to wynagrodzenie ustalone odpowiednio przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego).