KIO podkreśliła, że przepis art. 90 ust. 1 p.z.p. nakłada na zamawiającego obowiązek wystąpienia do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, tylko wówczas, gdy cena oferty, zdaniem zamawiającego, wydaje się być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości.

Każde podejrzenie rażąco niskiej ceny wymaga wyjaśnień >>>

Od 19 października 2014 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji p.z.p., ustawodawca jasno określił, że działanie zamawiającego polegające na wezwaniu wykonawców do udzielenia wyjaśnień ws. rażąco niskiej ceny, powinno nastąpić w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zdaniem Izby powyższe granice powinny w sposób obligatoryjny zobowiązywać zamawiającego do uruchomienia procedury z art. 90 ust. 1 p.z.p. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zamawiający posiada wiedzę lub dowody, które ponad wszelką wątpliwość wskazują, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska.

Wyjaśnienia ws. rażąco niskiej ceny powinny być szczegółowe >>>

Ponadto, Izba stwierdziła, że o rażąco niskiej cenie nie decydują poszczególne ceny jednostkowe, lecz cena jako wartość całkowita.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 stycznia 2015 r. (KIO 2634/14)