Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Jeden z radnych wniósł skargę na uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium wójtowi.


Jako przyczynę radny wskazał fakt, iż nie został prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia komisji rewizyjnej.


Radny wyjaśnił, iż wcześniej wystąpił z wnioskiem, aby informować go o planowanych posiedzeniach komisji rewizyjnej w drodze korespondencji na adres domowy. Wniosek jego nie został uwzględniony, bowiem informację o posiedzeniu komisji otrzymał pocztą elektroniczną.


WSA zwrócił uwagę, iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do trybu doręczeń.


Sąd przypomniał, iż obrady komisji rewizyjnej są jawne. Co oznacza, iż obradach tych mogą uczestniczyć inne osoby, nawet niebędące mieszkańcami gminy, oczywiście bez prawa głosowania. Zatem jawność posiedzeń wyraża się nie w obowiązku uczestnictwa w nich radnych niebędących jej członkami, ale w uprawnieniu do uczestnictwa w tych posiedzeniach.


WSA podkreślił, iż żaden z przepisów statutu, ani też ustawy o samorządzie gminnym nie nakłada na przewodniczącego komisji rewizyjnej określonego sposobu powiadamiania o posiedzeniach komisji. Ze statutu wynikał jedynie obowiązek pisemnego zwołania posiedzenia komisji.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 8 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 6/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.