Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Starosta ustalił wykonawcy wysokość opłaty za zlecone mu opracowanie geodezyjne.


Wykonawca zakwestionował zasadność naliczenia tej należności. Argumentował, że załatwienie sprawy dotyczącej obciążenia go opłatą powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej.


WSA wyjaśnił, iż opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne nie są należnościami za wykonaną usługę, lecz należnościami publicznoprawnymi przez to, że mają charakter przymusowy i bezzwrotny, pobierane są przez właściwy organ administracyjny, który jednostronnie ustala wysokość tych opłat.

Sąd uznał, iż dla ustalenia i pobrania opłaty za czynności geodezyjne przepisy prawa nie przewidują formy decyzji lub postanowienia. WSA przyjął w związku z tym, że jest to czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2012 poz. 270).


Natomiast skład siedmiu sędziów NSA rozpatrujący sprawę uznał, iż:


Po wejściu w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157.1240. ze zm.) ustalenie wysokości opłaty za za określone czynności geodezyjne i kartograficzne z powiatowego zasobu geodezyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Na podstawie:
Uchwała NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 1/14, prawomocna

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.