W dniu 25 lutego 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2011, Nr 42, poz. 223) . Rozszerza ono minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych o zagadnienia związane z procedurą postępowania administracyjnego, w tym - kontrolą dokumentów wymaganych przy wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego. Strażnicy zostaną również poinformowani o kwestiach wydawania decyzji administracyjnych w odniesieniu do przewoźników naruszających przepisy.

Zmiany te są konsekwencją nowelizacji ustawy o strażach gminnych dokonanej przez ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13) . Nowe prawo stanowi, iż do zadań straży należy kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ww. ustawy.

W rezultacie strażnik straży gminnej (miejskiej) zyskał uprawnienia do:
- kontroli, w ograniczonym zakresie, publicznego transportu zbiorowego,
- nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) .

W celu zapewnienia prawidłowego toku szkolenia podstawowego oraz właściwego przygotowania strażnika gminnego (miejskiego) do wykonywania obowiązków służbowych, w tym wynikających z ostatniej nowelizacji ustawy o strażach gminnych, nastąpi rozszerzenie zakresu szkolenia podstawowego strażników o powyższe zagadnienia, w liczbie 20 godzin. Ponadto zmiana rozporządzenia wprowadza przepis, zgodnie z którym szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 11 – 15 (zagadnienia „siłowe” oraz ruch drogowy) załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja, a nie jak dotąd alternatywnie: Policja, jednostki straży gminnych bądź inne podmioty działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo przepisów o systemie oświaty.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011, Nr 5, poz. 13)
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2011, Nr 42, poz. 223)