Z dniem 25 lutego 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. poz. 231), określające szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie, w porównaniu z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. poz. 1005, ze zm.), obejmują m.in.:
- zmianę wymagań dotyczących fotografii załączanej do wniosku o wydanie prawa jazdy; zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia do wniosku należy załączyć kolorową fotografię, o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być aktualna (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku); wzór wprowadzony przez nowe przepisy jest taki sam jak wzór fotografii składanej wraz z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego;
- określenie wzoru decyzji administracyjnej o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami (wzór ten dodano do wzoru wniosku o wydanie prawa jazdy) oraz jednoznaczne wskazanie, że w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu uprawnień do kierowania pojazdami ogłasza się ją wnioskodawcy w formie ustnej przy wydaniu dokumentu prawa jazdy;
- wprowadzenie możliwości wymiany prawa jazdy wydanego przez kraj członkowski UE na polskie prawo jazdy w sytuacji, gdy prawo jazdy utraciło ważność;
- uzupełnienie procedury wpisywania dat uzyskania poszczególnych uprawnień uzyskiwanych na podstawie posiadanych kategorii prawa jazdy;
- umożliwienie uzyskania prawa jazdy kategorii AM przez osoby, które zgubiły kartę motorowerową;
- wprowadzenie uprawnienia dla organu wydającego prawo jazdy do zwolnienia profilu kandydata na kierowcę zablokowanego przez ośrodek szkolenia kierowców.
 

 

 

Więcje informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów