Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) Prezes Rady Ministrów jest uprawniony do ogłoszenia wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. Wykaz powinien być aktualizowany jeżeli miały miejsce zmiany granic, nazw i siedzib władz lub zostały utworzone nowe lub zniesione istniejące jednostki. Co ciekawe, poprzednie obwieszczenie zostało wydane aż 9 lat temu, w 2001 r.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw (M.P. Nr 48, poz. 654).