Przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 43, poz. 476), likwidacja systemów kartotecznych, a w tym kart osobowych mieszkańców, spowodowała konieczność stworzenia podstawy prawnej do przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, tak aby zagwarantować tym organom niezwłoczne pozyskiwanie zaktualizowanych danych oraz zapewnić zgodność danych zawartych w gminnych i wojewódzkich zbiorach meldunkowych oraz zbiorze PESEL.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 257, poz. 1742).

W rozporządzeniu zrezygnowano ze wszystkich zapisów, które znajdują się w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 236, poz. 1996) regulującym problematykę przekazywania danych, odnoszących się do kartotecznych systemów ewidencji ludności lub do elektronicznej formy prowadzania ewidencji ludności wyłącznie jako do możliwości alternatywnej.

Rozporządzenie wprowadza możliwość przekazywania powiadomienia o nadaniu numeru PESEL wnioskodawcy, będącemu płatnikiem składek ubezpieczeniowych lub osobą obowiązaną do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, w formie dokumentu elektronicznego.

W nowej regulacji określono również terminy przekazywania informacji pomiędzy poszczególnymi organami, tak aby zapewnić niezwłoczne aktualizowanie gromadzonych danych.

Na podstawie: www.mswia.gov.pl, stan z dnia 5 stycznia 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 257, poz. 1742).