Z dniem 6 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 784) .

Znowelizowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Wnioski o dofinansowanie prac, które mają zostać przeprowadzone (system prefinansowania) składane są w ramach dwóch naborów – jesiennego oraz wiosennego. Celem nowelizacji jest uniknięcie sytuacji, w której zbiegają się w czasie czynności związane z rozpatrywaniem składanych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosków o udzielenie dotacji w ramach jesiennego naboru wniosków z czynnościami związanymi z zatwierdzaniem rozliczeń wydatkowanych środków, które beneficjenci przedstawiają po zakończeniu roku budżetowego.

W wyniku nowelizacji zmieniony został termin składania wniosków o dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w ramach naboru jesiennego – z dnia 30 listopada na dzień 31 października. Koniec terminu naboru wiosennego (31 marca) pozostał niezmieniony. Nowe przepisy przewidują również wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac, które mają zostać przeprowadzone, składanych w ramach naboru jesiennego – z 2 do 3 miesięcy. Termin rozpatrywania wniosków składanych w naborze wiosennym wynosi w dalszym ciągu 2 miesiące.

Ponadto wraz z wejściem w życie nowelizacji uchylony został przepis dotyczący wzoru wniosku do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane oraz załącznik nr 2 określający wzór tego wniosku.

Wprowadzona zmiana wynika z faktu, że ustalenie wzoru wniosku nie jest objęte upoważnieniem do wydania rozporządzenia, zawartym w art. art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

Przydatne materiały:
rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. U. poz. 784)