Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 144 ust. 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 p.z.p., po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

Analogiczny obowiązek dotyczy przesłania informacji o zmianie umowy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, przy czym obowiązek dotyczy wyłącznie umów zawartych po przeprowadzeniu procedur o wartości równej lub wyższej od kwot do jakich odsyła art. 11 ust. 8 p.z.p.

Zamawiający szczegółowo opisuje przesłanki zmiany umowy >>>

Obowiązek publicznego poinformowania o zmianie umowy nie dotyczy wszystkich sytuacji, w których są zawierane aneksy, a odnosi się tylko i wyłącznie do przesłanek wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 oraz 3 p.z.p. Pierwszy z przywołanych przepisów dotyczy aneksowania umów w związku z realizacją dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, jakie nie były objęte zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i o ile łącznie zostały spełnione następujące warunki:

  1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych. Ustawodawca wskazuje, iż powody stanowiące przeszkodę dla zmiany wykonawcy mogą dotyczyć zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji objętych zamówieniem podstawowym,
  2. Zmiana podmiotu realizującego zlecenie skutkowałaby istotną niedogodnością lub znacznym zwiększeniem kosztów po stronie zamawiającego,
  3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 proc. pierwotnej wartości zamówienia wyartykułowanej w umowie.

Upublicznieniu podlega także informacja o zmianie umowy dokonanej w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 p.z.p. Aneksowanie umowy w oparciu o przywołaną podstawę jest dopuszczalne o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  1. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć.
  2. Wartość zmiany nie przekracza 50 proc. wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

Wzór ogłoszenia o zmianie umowy zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127). Niestety rozporządzenie w swojej regulacji wykracza poza ramy określone przepisami p.z.p.

Dokonywanie zmian w umowach ograniczone nowelizacją PZP >>>

Z treści wzoru ogłoszenia wynika bowiem, że podanie danych na temat rodzaju i zakresu wprowadzonych zmian obejmuje podstawy prawne wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1 - 6 p.z.p. Tymczasem akt prawny rangi ustawowej wskazuje, iż informacja na temat zmiany umowy ma obejmować dwie przesłanki, a nie sześć przesłanek o jakich stanowi rozporządzenie. 

Rozbieżność pomiędzy obydwiema regulacjami prawnymi może wprowadzać niepotrzebne problemy interpretacyjne, przy czym wskazać należy, iż pierwszeństwo w tym zakresie ma ustawa, a rozporządzenie nie może narzucać obowiązków nie znajdujących źródła w ustawie na bazie której zostało wydane.

W przypadku ogłoszenia o modyfikacjach publikowanego w Dzienniku Urzędowym UE należy także podać dane odnoszące się do art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 p.z.p. Wzory formularzy opracowane jako uzupełnienie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 65) dalej dyrektywa klasyczna, nie wykraczają poza ramy regulacji wynikającej z art. 72 ust. 1 dyrektywy klasycznej, która podobnie jak przepisy p.z.p. nakazuje publikacje ogłoszenia o modyfikacjach tylko w dwóch, spośród pięciu okoliczności jakie mogą być podstawą do zmiany umowy.