Przepis art. 144 ust. 1 p.z.p. w brzmieniu sprzed nowelizacji zakazywał dokonywania "istotnych" zmian w umowie, chyba, że zamawiający przewidział taką możliwość już na etapie zawierania kontraktu. Aktualnie, powyższy przepis umożliwia wyłącznie zmiany, które przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Brak jest zróżnicowania zmian "istotnych" i "nieistotnych".

Zmiana umowy o zamówienie publiczne po nowelizacji PZP  >>>

Jak wskazuje mec. Wojciech Hartung na łamach "DGP" stanowi to przeoczenie ustawodawcy. Niemożliwe jest przewidzenie wszelkiego rodzaju sytuacji, w których zmiana umowy będzie możliwa. Dlatego tylko najważniejsze zmiany wymienia się w SIWZ. Te drobniejsze były dokonywane w drodze porozumienia wykonawcy z zamawiającym. Aktualnie przepisy nie pozwalają na taką modyfikację. Sytuacja taka może doprowadzić do paraliżu znaczną część inwestycji.

Z taką opinią zgadza się mec. Aldona Kowalczyk, która wskazuje na to, że nie należy interpretować art. 144 literalnie a wspólnotowo, z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE i dyrektyw wydawanych przez organy unijne. Pozwalają one jednoznacznie na dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł