Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1153) wprowadza nowe zasady negocjowania waloryzacji wynagrodzeń wykonawców.

Renegocjacje kontraktów można rozpocząć od 28 sierpnia br. >>>

Nowelizacja zakłada, że w sytuacji, gdy dojdzie do zmian stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia, wynikającego z zawartej przed 19 października 2014 r. umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

Jeśli jednak zamawiający nie zgodzi się na waloryzację, wykonawcy będą mieli prawo rozwiązać umowę bez konieczności płacenia kar umownych.

"Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Mogłyby być one zagrożone, jeżeli usługi w ramach zamówień publicznych miałyby być nadal świadczone w oparciu o niezwaloryzowane kontrakty" - podkreśla Konfederacja Lewiatan.