Według nowych przepisów jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania (po nowelizacji z 2011 r. wysokość dotacji nie mogła przekroczyć 30%, powrócono więc do pierwotnego zapisu rozporządzenia).

Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2011 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy o dotacjach w dotychczasowym brzmieniu.

Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2012 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. poz. 1401)