Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) , modyfikująca zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzająca nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).


Mniej podmiotów uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego

Nowe przepisy zawężają krąg podmiotów, które mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Rozszerzono katalog przesłanek negatywnych

Jednocześnie rozszerzają katalog przesłanek negatywnych, uniemożliwiających uzyskanie świadczenia (m.in. o sytuację, w której osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego), w taki sposób, aby nie występowały sytuacje pobierania dwóch świadczeń na jedną osobę. Ponadto nowelizacja podwyższyła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620 zł (obecnie jest to 520 zł).


Wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze – specjalny zasiłek opiekuńczy

Niezwykle istotną zmianą wynikającą z nowelizacji jest wprowadzenie nowego świadczenia opiekuńczego - specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (niespełniającym warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów, które świadczenie to dotychczas otrzymywały). Specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie kwota ta wynosi 623 zł). Wysokość nowego świadczenia odpowiada dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł). Zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłacany będzie w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należna kwota zasiłku zaokrąglana będzie do 10 groszy w górę.


Zmiany dokonane w ustawie o świadczeniach rodzinnych polegają także na dokonaniu niezbędnych zmian redakcyjnych, które pozwolą na skuteczne stosowanie ustawy. Dotyczą one ujednolicenia przepisów, dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego i uwzględnienia w nich zmian dokonanych w związku z racjonalizacją zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenia specjalnego zasiłku opiekuńczego.


Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c (dotyczącego wysokości świadczenia pielęgnacyjnego), który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Czytaj też:
Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 200 zł, docelowo zrówna się z płacą minimalną

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548)