Z dniem 22 czerwca 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589).


W porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami, nowe rozporządzenie wprowadza zmiany mające charakter formalny i redakcyjny (m.in. zmieniono niektóre sformułowania w załącznikach do rozporządzenia, np. w zakresie składników majątku). Potrzeba wydania rozporządzenia wynikła ze zmiany dotychczasowej nazwy działu administracji rządowej „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” na „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951).

W wyniku wskazanej nowelizacji zmienione zostało upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych regulujących materię niniejszego rozporządzenia, zawarte w art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.). Wprowadzona zmiana polega na modyfikacji nazwy podmiotu uprawnionego do wydania rozporządzenia („minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” w miejsce „ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej”) oraz wskazaniu, że ustalając określone wzory organ ten powinien mieć na uwadze czytelność danych w nich zawartych.