W dniu 17 czerwca 2011 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. Nr 133, poz. 770, dalej jako rozporządzenie ). Zgodnie z nowymi przepisami lokalizacja stacjonarnego urządzenia rejestrującego (fotoradaru) poprzedzona musi być analizą stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego (na zasadach określonych w rozporządzeniu). Dodatkowo muszą być uwzględnione informacje dotyczące miejsca projektowanej lokalizacji uwzględniające dane na temat obowiązującej dopuszczalnej prędkości, kategorii i klasie drogi, natężeniu ruchu, obiektach użyteczności publicznej znajdujących się w pobliżu oraz innych urządzeniach tego typu zainstalowanych w okolicy.

Jak stanowią przepisy rozporządzenia, stacjonarne urządzenia rejestrujące mogą być lokalizowane w obszarze zabudowanym w odległości nie mniejszej niż 500 m od innego urządzenia stacjonarnego na tej drodze. Poza obszarem zabudowanym dystans ten zwiększono do 2000 m. Odrębnie uregulowano umieszczanie stacjonarnych urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi. Ich instalacja przewidziana jest w szczególności na drogach krętych, będących w remoncie lub przebudowie, w obszarach zabudowanych, na drogach ekspresowych i autostradach oraz w tunelach albo na mostach. Długość kontrolowanych odcinków dróg nie może jednak przekraczać 10000 m w obszarze zabudowanym oraz 20000 m poza tym obszarem.

Co ciekawe - z ostatecznego tekstu rozporządzenia usunięto zapis mówiący, iż w okresie czasowego wyłączenia z eksploatacji stacjonarnego urządzenia rejestrującego, właściwy jego użytkownik zasłania jego obudowę.

Obecność fotoradaru musi być poprzedzona ustawieniem właściwego znaku drogowego. Dodatkowo urządzenia nie będą rejestrowały naruszeń przepisów polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 10 km/h lub mniej. Ponadto obudowa fotoradaru powinna spełniać szczegółowe wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) .

rozporządzenie określa także szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń rejestrujących. Zgodnie z nowymi regulacjami przenośne urządzenie rejestrujące albo pojazd z zainstalowanym w nim urządzeniem rejestrującym będą mogły być umieszczane na drodze jedynie w sposób niepowodujący utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom; w miarę możliwości urządzenie i pojazd powinny być umieszczone poza jezdnią i poboczem. Zabronione będzie również umieszczenie ich w odległości mniejszej niż 500 m od innego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego na tej samej drodze i dokonującego pomiarów prędkości w tym samym kierunku ruchu, o ile na odcinku tym nie jest usytuowane skrzyżowanie. Z niedopuszczalne uznano także wykorzystywanie przenośnych urządzeń rejestrujących na drodze, na której jest zlokalizowane urządzenie, które ujawnia naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi, dokonujące pomiaru w tym samym kierunku ruchu. Co więcej odcinek lub miejsce wykonywania czynności musi być oznakowany odpowiednim znakiem drogowym.

Po wejściu w życie rozporządzenia właściciele urządzeń rejestrujących będą musieli dostosować parametry techniczne obudów w ciągu 36 miesięcy, natomiast nie będą miały do nich zastosowania wymogi dotyczące lokalizacji urządzeń rejestrujących.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 28 czerwca 2011 r. W tym samym dniu wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 133, poz. 772) .

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz. U. Nr 133, poz. 770)
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 133, poz. 772)