Z dniem 22 czerwca 2013 r. weszły w życie trzy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydane w oparciu o upoważnienia zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.): rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 701), rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji (Dz. U. poz. 703) oraz rozporządzenie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 704).

Wydanie pierwszego z ww. aktów wynika z potrzeby wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002 r., str. 1, z późn. zm.).
Ponadto, w wyniku nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym zmienione zostało upoważnienie do wydania rozporządzenia w przedmiotowym zakresie (podobnie jak w przypadku pozostałych omawianych aktów prawnych). Rozporządzenie określa szczegółowo m.in. zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu, szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur oraz szczegółowe czynności ministra właściwego do spraw transportu w procedurach homologacji typu.


Z kolei zgodnie z treścią nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji dotychczas obowiązujące opłaty pozostawione zostały na niezmienionym poziomie.

Wysokość opłat za wydanie świadectwa homologacji wynosi 1600 zł (typ WE pojazdu oraz typ pojazdu) oraz 400 zł (typ WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz typ EKG ONZ). Natomiast wysokość opłat za zmianę świadectwa homologacji wynosi 400 zł (typ WE pojazdu oraz typ pojazdu) bądź 200 zł (typ WE przedmiotu wyposażenia lub części oraz typ EKG ONZ). Ponadto rozporządzenie określa wysokość nowych opłat (za uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach oraz za uznanie świadectwa homologacji typu wydanego na dany typ pojazdu przez właściwy organ innego niż RP państwa członkowskiego UE), które ustalono na poziomie 350 zł.

Również rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części dokonuje wdrożenia do polskiego porządku prawego prawa UE, a konkretnie dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311). Rozporządzenie określa m.in. zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu, szczegółowy sposób przeprowadzania tych procedur oraz szczegółowe czynności ministra właściwego do spraw transportu przy rozpatrywaniu wniosków producentów o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji. W wielu kwestiach odwołuje się ono bezpośrednio do załączników dyrektywy 2003/37/WE, zawierających normy szczegółowe oraz techniczne. Rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie spójności polskiego prawa z prawem unijnym.