Z dniem 11 grudnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299) .


Rozporządzenie określa szczegółowo tryb rejestracji i sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Celem nowelizacji jest dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów wykonawczych do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Ich wejście w życie powinno ułatwić i skrócić czas rejestracji w urzędach pracy, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na działalność urzędów pracy obsługujących bezrobotnych i poszukujących pracy.
 

W porównaniu z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607 z późn. zm.) nowe przepisy wprowadzają zmiany umożliwiające m.in. przekazanie danych zbieranych w trakcie rejestracji wcześniej drogą elektroniczną (w celu przyspieszenia i usprawniania samego procesu rejestracji) oraz złożenie wniosku o rejestrację za pośrednictwem formularza elektronicznego oraz dokonania rejestracji na podstawie takiego wniosku.

Ponadto w nowych przepisach zrezygnowano z jednolicie ustalonego, graficznego wzoru karty rejestracyjnej bezrobotnego i poszukującego pracy oraz zmieniono definicję rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy. Obecnie rejestr ten określa się jako elektroniczny zbiór danych o bezrobotnych i poszukujących pracy uzyskanych w trakcie rejestracji oraz w trakcie posiadania statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu dotyczyć będą przede wszystkim powiatowych urzędów pracy, wojewódzkich urzędów pracy, jak również osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zgodnie z treścią uzasadnienia do rozporządzenia koszt wprowadzenia systemu informatycznego umożliwiającego realizację jego przepisów wyniesie około 900 tys. zł. Wydatki te zostaną sfinansowane z Funduszu Pracy.
 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 grudnia br. z wyjątkiem przepisów, które dotyczą użycia w procesie rejestracji systemu informatycznego, które wejdą w życie z dniem 27 maja 2012 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. poz. 1299)