"Wspólna z Ministerstwem Gospodarki analiza ex-post obecnie obowiązującej ustawy, wykazała konieczność zmian również w ustroju organów kształtujących system instytucjonalny zamówień publicznych: Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów" - wyjaśniał PAP Departament Prawny UZP.

2015 r. zapowiedzią generalnej rewolucji w prawie zamówieniowym >>

Zgodnie z informacjami płynącymi z Departamentu, wdrożenie unijnych dyrektyw i zmiana ustroju niektórych organów wymaga przyjęcia nowego, spójnego i w pełni kompletnego aktu normatywnego. To właśnie uchwalenie nowej ustawy zamiast kolejnej nowelizacji p.z.p. miałoby umożliwić większą przejrzystość regulacji, ułatwić ich stosowanie i zapobiec powstaniu niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych.

Jak pisze "Gazeta Prawna", jedną z najważniejszych zmian proponowanych w projekcie nowego PZP jest uelastycznienie i uproszczenie postępowania formalnego. Dzięki wprowadzeniu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zmniejszy się liczba obciążeń administracyjnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Dodatkowo wykonawcy nie bedą zobowiązani do przedstawiania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli zamawiający będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych baz danych (np. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Kompletną dokumentację będzie musiał przedstawić tylko zwycięski wykonawca. Przepisy wykonawcze mają z kolei określić katalog koncesji czy zezwoleń, których zamawiający może zażądać od wykonawcy.

Ponadto, uproszczone mają zostać także procedury przy udzielaniu zamówień społecznych, kulturalnych, zdrowotnych i niektórych innych, m.in. przez podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy oraz umożliwienie stosowania kryteriów jakościowych.

UZP szykuje rewolucję w systemie zamówień publicznych >>

Unijne regulacje zakładają, iż cały obieg informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie się odbywać drogą elektroniczną. Nowe przepisy mają też wymagać wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Najkorzystniejszą ofertę zamawiający ma wybierać na podstawie kryteriów ceny, kosztów i innych jak np. kryterium organizacji, kwalifikacji i doświadczenia personelu w przypadku zamówienia, w którym istotna jest jakość.

Całkowita nowością jest jednak instytucja tzw. partnerstwa innowacyjnego. Jej celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania niedostępnego na rynku. Procedura ma się opierać na trybie negocjacji, jako procedurze ułatwiającej spełnienie wymagań zamawiającego.

Powodem opracowania projektu nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych do 18 kwietnia 2016 r.

Źródło: prawo.gazetaprawna.pl