Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) weszła w życie dnia 1 stycznia 2006 r. i była od tego czasu wielokrotnie zmieniana. W tym roku parlament pracował nad nową ustawą i 27 sierpnia 2009 r. Sejm uchwalił dwie ustawy – o finansach publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Następnego dnia ustawy zostały przekazane Prezydentowi RP.

Według uzasadnienia załączonego do projektu nowej ustawy o finansach publicznych , zasadniczymi jej celami są:
1) wzmocnienie oraz poprawa przejrzystości finansów publicznych, którą zapewnić ma przede wszystkim ograniczenie form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
2) wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako dokumentu ukierunkowującego politykę finansową państwa oraz wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) wprowadzenie rozwiązań w zakresie budżetu zadaniowego,
4) przyjęcie stabilnych rozwiązań sprzyjających prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, w tym uzupełnienie przepisów dotyczących zasad gospodarowania środkami publicznymi poprzez wprowadzenie możliwości udzielania ulg w spłacie określonych w ustawie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym,
5) zaproponowanie nowych regulacji usprawniających oraz wzmacniających system audytu wewnętrznego,
6) wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego,
7) wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi.

Zgodnie z art. 1 Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych, nowa ustawa ma wejść w życie co do zasady 1 stycznia 2010 r. Pojedyncze przepisy wejdą w życie z początkiem 2012 i 2013 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawierają zmiany do ponad 80 ustaw i jednocześnie uchylają poprzednią ustawę o finansach publicznych, zachowując nieliczne przepisy w mocy najpóźniej do końca 2013 r.

W przepisach przejściowych ustawy wprowadzającej znajdują się m. in. przepisy utrzymujące w mocy wydane wcześniej akty prawne, w tym nadane jednostkom budżetowym statuty oraz przepisy wykonawcze, co dotyczy również przepisów wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)