Z dniem 1 marca 2015 r. zastąpiono lokalne systemy informatyczne w urzędach miast i gmin, jednym ogólnokrajowym elektronicznym Systemem Rejestrów Państwowych (SRP). Łączy on w sobie najważniejsze ewidencje, a w jego skład wchodzą m.in. Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych oraz Rejestr Stanu Cywilnego. Centralny system jest wykorzystywany przez urzędy miast i gmin oraz urzędy stanu cywilnego przy załatwianiu spraw dotyczących m.in. dowodów osobistych, meldunków, akt stanu cywilnego.

Wykonanie Systemu Rejestrów Państwowych kosztowało około 109 mln zł, a jego utrzymanie do 30 czerwca 2019 r. będzie kosztowało kolejne 97 mln zł.

W opinii NIK, przygotowanie i udostępnienie Systemu obarczone zostało jednak wieloma błędami. Po jego wdrożeniu w kontrolowanych urzędach wystąpiły opóźnienia w wydawaniu obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego. Ich przyczyną było niezapewnienie przez MSW, na etapie przygotowywania systemu, przeniesienia aktów stanu cywilnego zgromadzonych w lokalnych systemach informatycznych do centralnego, co z kolei wiązało się z koniecznością ich pojedynczego przenoszenia. W opinii NIK, zaniechanie to przyczyniło się do znacznego wzrostu kosztów załatwiania spraw z zakresu stanu cywilnego.

Jak możemy przeczytać w raporcie, wprowadzenie Systemu ujawniło liczne rozbieżności w danych o obywatelach zgromadzonych w poszczególnych rejestrach wchodzących w jego skład. Badania 683 wniosków składanych przez obywateli, dotyczących dowodu osobistego i uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego wykazały, że w 122 przypadkach (18 proc.) na etapie weryfikacji wniosków zidentyfikowano rozbieżności pomiędzy danymi zgromadzonymi w poszczególnych rejestrach wchodzących w skład SRP, oraz danymi zawartymi we wnioskach, a wymienionymi rejestrami.

Niepokój NIK wzbudził również fakt, że zarządzanie bezpieczeństwem SRP, który zawiera istotne dane o obywatelach takie jak imię, nazwisko czy nr PESEL, nie zostało kompleksowo zorganizowane i uregulowane. Ponadto w 23 proc. badanych urzędów nie przestrzegano wymogu zablokowania dostępu do Internetu na komputerach wykorzystywanych do pracy z SRP, co wiąże się z ryzykiem uzyskania dostępu do danych obywateli przez osoby nieuprawnione.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami, NIK apeluje do Ministra Cyfryzacji o usprawnienie załatwiania spraw obywateli dotyczących dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych w SRP. Z kolei do burmistrzów i prezydentów miast zwraca się z prośbą o terminowe przenoszenia aktów stanu cywilnego do SRP na wnioski innych urzędów oraz opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji czy przeprowadzanie corocznych audytów bezpieczeństwa informacji. NIK apeluje również o niezwłoczne odbierania pracownikom uprawnień w chwili zakończenia zatrudnienia lub zmiany zakresu obowiązków.

(nik.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami