Kontrola przeprowadzona przez NIK objęła działalność spółki w latach 2008 – 2010. Podstawą negatywnej oceny NIK było m.in.: brak monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, bezpodstawne akceptowanie prowadzenia przez spółkę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej, brak reakcji na nienależny pobór wynagrodzenia przez członka rady nadzorczej spółki oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu spółki, które nie zawierały istotnych informacji na temat przyczyn powstania strat.

Po przeprowadzonej kontroli NIK wniosła o podjęcie przez burmistrza miasta działań zmierzających do zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności wykraczającej poza sferę użyteczności publicznej, z naruszeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto NIK przypomniała o potrzebie zawieranie porozumień międzygminnych w razie akceptacji zamiaru prowadzenia przez spółki komunalne działalności na rzecz innych gmin. Zdaniem Izby niezbędne jest opracowanie pisemnych zasad nadzoru właścicielskiego regulujących m.in. szczegółowość przedkładanych sprawozdań przez organy spółki, zasady powoływania członków rad nadzorczych uwzględniające jawność postępowania, nałożenie na wydział zarządzania mieniem komunalnym obowiązku okresowego przeprowadzania kontroli wybranych zagadnień w spółce. NIK nakazała również bieżące i okresowe monitorowanie sytuacji ekonomiczno finansowej spółki oraz wnikliwe weryfikowanie składanych przez spółkę wniosków o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Źródło: www.nik.gov.pl