W opinii NIK, organizacja świetlic w większości skontrolowanych szkół podstawowych pozwalała na właściwą opiekę nad uczniami. Placówki zatrudniają bowiem wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a same świetlice są z reguły odrębnymi pomieszczeniami, wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający prowadzenie zróżnicowanych zajęć. Zdaniem NIK, zapewnienie interesujących zajęć w świetlicy jest tym ważniejsze, że ponad 40 proc. uczniów z kontrolowanych szkół, przebywało w niej ponad trzy godz. dziennie.

Mimo ogólnej pozytywnej oceny, Izba zwraca jednak uwagę, że w większości skontrolowanych szkół (28 z 32) zajęcia w świetlicy były corocznie prowadzone w oparciu o takie same plany. Zdaniem NIK realizowanie bardzo zbliżonych do siebie planów, może prowadzić do sytuacji, w których uczeń uczęszczający do świetlicy przez kilka lat bierze udział w takich samych zajęciach. Izba sygnalizuje również, że wychowawcy świetlic często poświęcali dużo czasu formalnej stronie zajęć, np. wypełnianiu dzienników.
Ponadto, w kilku szkołach przekroczono maksymalną liczbę 25 uczniów pozostających pod opieką jednego nauczyciela, a w dwóch skontrolowanych placówkach nie przyjęto do świetlicy wszystkich uprawnionych uczniów. W opinii NIK, niepokój może budzić stwierdzony w większości skontrolowanych szkół brak uregulowań dotyczących sposobu informowania wychowawców świetlicy o nieobecności ucznia na zajęciach oraz fakt, że organy prowadzące szkoły nie kontrolowały warunków, w jakich realizowano zajęcia świetlicowe i nie sprawdzano ich wyposażenia.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami, NIK apeluje do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie działań, polegających na określeniu sposobów realizacji przez dyrektorów szkół wymogu uwzględniania w zajęciach w świetlicy potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz zainteresowań uczniów. Zdaniem Izby, konieczna jest również modyfikacja narzędzi nadzoru pedagogicznego, w celu sprawdzania jakości zajęć prowadzonych w świetlicy.

(nik.gov.pl)

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami