Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Gmina jest w trakcie wydawania decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto, że stawka opłaty jest ustalana w oparciu o liczbę mieszkańców. Czy, wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które nie złożyły deklaracji, należy ustalić opłaty jak za niesegregowane odpady? Jest to stawka wyższa.


Odpowiedź:

O tym, czy opłata zostanie ustalona w wyżej czy niższej wysokości, powinny zdecydować wyniki postępowania administracyjnego, jakie zostanie wszczęte przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 6o u.u.c.p.g., ustalając wysokość opłaty, wójt powinien wziąć pod uwagę uzasadnione szacunki. Celem postępowania w tej sprawie jest właśnie ustalenie tych szacunków, tj. ustalenie czynników, które mają wpływ na wysokość opłaty. Stąd też, w uzasadnieniu do decyzji o wysokości opłaty, wójt powinien podać wyniki przeprowadzonego postępowania administracyjnego, w tym m.in.: ile osób i przez jaki okres zamieszkiwało daną nieruchomość, a przede wszystkim czy odpady zbierano selektywnie, np. na podstawie zeznań stron oraz świadków, informacji przedsiębiorcy odbierającego odpady.


Niezłożenie deklaracji, a także nieuiszczanie opłaty nie jest dowodem, że odpady komunalne nie były segregowane. Jednakże, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udowodni, że segregował odpady, w obliczeniu opłaty należy przyjąć stawkę dla odpadów zmieszanych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.