W książce Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt.

W książce m.in.:
•przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
•zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady,
•omówiono obowiązki gmin dotyczące np.: zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
•omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.


W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:
•ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
•ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


 

Dowiedz się więcej z książki
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł