Przywołany arkusz przedkłada się na budżet szkoły.
Czy np. organ prowadzący może nie wyrazić zgody na ilość etatów administracji i obsługi?

Odpowiedź

Nie zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły może dotyczyć kwestii jego niezgodności z obowiązującym prawem dotyczącym organizacji szkół i placówek. Jeśli zostaną w nim stwierdzone błędy, dyrektor ma obowiązek dokonania poprawek.

Uzasadnienie

Organ prowadzący, który zakłada szkołę, finansuje jej funkcjonowanie, odpowiada za jej działalność oraz wykonuje zadania przewidziane przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Organ prowadzący, zgodnie z zapisem art. 34b u.s.o., może ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Szkoły i placówki sporządzają arkusze organizacji w oparciu o przepisy i uregulowania prawne dotyczące organizacji pracy szkół i placówek oświatowych, statuty szkół i placówek, przepisy prawa miejscowego wydane z upoważnienia art. 42 ust. 7 KN, wytyczne organu prowadzącego (przy założeniu, że organ prowadzący nie ma kompetencji do stanowienia prawa dotyczącego organizacji pracy szkoły).

Plan finansowy, zwany często budżetem szkoły, to najczęściej kompromis między potrzebami szkoły, a możliwościami finansowymi organu prowadzącego. Zgodnie z zapisem art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny w granicach kwot ustalonych przez organ prowadzący. Organ prowadzący na przykład może ingerować w projekt organizacyjny, jeżeli propozycje dyrektora szkoły powodują skutki finansowe nie przewidziane w planie finansowym szkoły. Organy prowadzące szkoły pośrednio mogą wpływać na decyzje kadrowe dyrektora w ramach uprawnienia do zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, na każdy etat w szkole musi być zgoda organu prowadzącego. Organ prowadzący może nie wyrazić zgody na niektóre propozycje dyrektora szkoły. Wówczas konieczne jest osiągnięcie kompromisowego porozumienia, którego wymaga interes obu zainteresowanych stron.