Czy powiat zobowiązany był przeznaczyć środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych dotychczasowych powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania funduszy, które z dniem 1 stycznia 2010 r. stały się odpowiednio dochodami budżetów powiatów, tylko na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej?


Czy środki te mogły trafić do budżetu głównego i zostać przekazane na dowolny cel? Czy dopuszczalne jest złożenie teraz korekty sprawozdania OS-4p składanego do urzędu marszałkowskiego za lata 2010-2011?


Odpowiedź:

Niewykorzystane środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na realizację zadań ekologicznych, o których mowa w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wpływające w 2010 r. do budżetu starostwa, "zniknęły" z budżetu planowanego na 2011 r.


Obecnie te środki są niejako "znaczone", bo klasyfikuje się je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207), w dziale 900 rozdziale 911 klasyfikacji budżetowej (odrębnie wpływy i wydatki z dawnego funduszu gminnego lub powiatowego).


Oznacza to, że niewydana część środków z opłat i kar nie stanowi(ła) kwoty "startowej" na rok przyszły.


Środki niewykorzystane w 2010 r. (ale również w 2011 r. czy 2012 r.) mogą zostać przeznaczone na realizację innych zadań, niż zadania ekologiczne.

Jeśli jest taka konieczność, to należy dokonać korekty sprawozdania OŚ-4p.


Uzasadnienie:

Przy konstruowaniu budżetu jednostki samorządy terytorialnego na 2011 r. (czy na 2013 r.) niewykorzystane środki na cele ekologiczne nie będą już w żaden sposób oznaczane, jako środki dawnego funduszu ochrony środowiska. Pozostałe z 2010 r. (czy z 2012 r.) środki niewydane na cele ekologiczne będą w 2011 r. (2013 r.) zaliczane jako środki nadwyżki lub deficytu budżetowego. JST będzie planowała wydatki do wysokości wpływów w danym roku i w ramach tego planu będą realizowane zadania ekologiczne. Nie ma zakazu, aby z budżetu były realizowane zadania ekologiczne w kwocie przekraczającej kwoty z wpływu z opłat i kar, tak jak nie ma obowiązku wydatkowania wszystkich środków na cele ekologiczne, które wpłyną na rachunek budżetu gminnego lub powiatowego. Oznacza to, że "pozostałe" kwoty z 2010 r. (2012 r.) JST nie będzie musiała wydać na zadania ekologiczne.