Pytanie:
Czy drogę będącą w samoistnym posiadaniu gminy należy ująć w gminnym zasobie nieruchomości?

Odpowiedź:
Nieruchomość, której gmina jest samoistnym posiadaczem nie może być umieszczona w gminnym zasobie nieruchomości.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Do zasobu wchodzą więc nieruchomości, których gmina jest właścicielem oraz takie, które stanowią własność innych osób, tj. Skarbu Państwa lub własność powiatu albo własność samorządowego województwa, i zostały gminie oddane w użytkowanie wieczyste. W skład zasobu wchodzą też nieruchomości oddane przez gminę w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy niemającym osobowości prawnej, przy czym zarząd ten gmina może ustanowić zarówno na nieruchomościach stanowiących jej własność, jak i na prawie użytkowania wieczystego, jakim gmina dysponuje.

Gminne zasoby nieruchomości tworzone są w celu zabezpieczenia potrzeb rozwojowych gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych, a podstawą ich tworzenia są studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 24 ust. 2 i 3 u.g.n.).

Nieruchomość, której gmina jest samoistnym posiadaczem nie może być więc umieszczona w gminnym zasobie nieruchomości. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami