Głosować korespondencyjnie mogą uprawnione do udziału w referendum osoby mające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także osób z orzeczeniem organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także osób о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony w urzędzie dzielnicy - ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu tej osoby do rejestru wyborców w gminie, oznaczenie referendum, którego dotyczy, a także adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet referendalny (koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcja głosowania korespondencyjnego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W zgłoszeniu można też zażądać przesłania brajlowskiej nakładki na kartę do głosowania.

Pakiet referendalny uprawniona osoba otrzyma najpóźniej na siedem dni przed dniem referendum.

Na składanie w urzędach dzielnic wniosków o dopisanie do spisu w wybranym, dostosowanym do potrzeb obwodzie głosowania, niepełnosprawni mają czas do 29 września. W tym celu muszą złożyć wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodzie właściwym dla tego lokalu.

Informacja o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie podana najpóźniej w 30. dniu przed dniem referendum.

Także do 29 września należy zgłosić zamiar głosowania w lokalu komisji przy użyciu sporządzonej w alfabecie Braille'a nakładki na kartę do głosowania. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.

Osobie niepełnosprawnej - na jej prośbę - w głosowaniu w lokalu może pomagać inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Czas na złożenie w urzędzie dzielnicy wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania mija 3 października. Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby (chyba że drugą będzie osoba najbliższa, np. mąż, żona, matka itd.).

Pełnomocnictwa udziela się przed upoważnionym pracownikiem urzędu dzielnicy. Akt pełnomocnictwa może być sporządzony w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w referendum, jeżeli zwróci się ona o to we wniosku o jego sporządzenie.

Udzielone pełnomocnictwo można cofnąć przez złożenie - najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania - stosownego oświadczenia w urzędzie dzielnicy lub doręczenie go właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania. Pełnomocnik udający się w dniu wyborów na głosowanie musi wziąć ze sobą akt pełnomocnictwa.

Osoby niepełnosprawne, które wcześniej zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, nie mogą ustanowić swojego pełnomocnika.

Niepełnosprawni wyborcy mają prawo do otrzymania szczegółowych informacji nt. referendum. Są one przekazywane osobie niepełnosprawnej - na jej wniosek - telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku osoba niepełnosprawna podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Osoby, które nie są zameldowane w Warszawie, a chcą wziąć udział w referendum, muszą zadbać o dopisanie ich do rejestru wyborców. Z wnioskiem może wystąpić także osoba bez stałego zameldowania, przebywająca na terenie Warszawy. Urząd gminy miejsca stałego zameldowania – na podstawie otrzymanego zawiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców – skreśli wyborcę ze sporządzonego przez siebie spisu wyborców.

Do złożenia wniosku potrzebny będzie dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (do wglądu). Potrzebna będzie też deklaracja dotycząca miejsca zamieszkania na terenie danej dzielnicy. Wniosek składa się w dzielnicowej delegaturze biura administracji i spraw obywatelskich. Możliwe jest też złożenie wniosku przez internet. Aby skorzystać z usługi, wyborca musi mieć konto i zaufany profil na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).

Wniosek o dopisanie do rejestru można złożyć najpóźniej ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień głosowania, tj. w piątek 11 października. Urząd ma trzy dni na wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania. Od wydanej decyzji przysługuje skarga do sądu rejonowego, w terminie trzech dni od jej otrzymania. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, również w terminie trzech dni od dnia jej doręczenia.