Pracownik samorządowy został zwolniony z dniem 29 grudnia 2008 r. i zostanie ponownie zatrudniony 1 lutego 2009 r. W związku z zatrudnieniem wymagany jest dokument zawierający informację niekaralności.

Czy pracownik jest zobowiązany do ponownego dostarczenia dokumentu w oryginale?

Dla pewności, iż w między czasie stan faktyczny nie uległ zmianie wskazane jest ponowne złożenie aktualnej informacji o niekaralności.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292) - u.k.r.k., prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w KRK przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Taki wymóg wynika z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych .

Informacja o osobie stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego . Zaświadczenie takie nie ma terminu ważności. Takiego terminu nie wskazuje ani u.k.r.k. ani Kodeksu postępowania administracyjnego . Potwierdza ono fakt niekaralności w chwili jego wydania.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)