Rada miejska uchwaliła podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego dla rodzin wielodzietnych, w zakresie wsparcia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wojewoda zaskarżył uchwałę do sądu administracyjnego.

Zdaniem organu zakwestionowaną uchwalą wprowadzono pozaustawowe reguły różnicujące ze względu na liczbę osób w rodzinie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WSA zgodził się ze stanowiskiem wojewody.

Sąd zwrócił uwagę, iż ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) daje możliwość gminie podwyższenia kryteriów dochodowych wyłącznie w odniesieniu do wszystkich zasiłków celowych.

Nie pozwala, a co uczyniono w rozpatrywanej sprawie, na zwiększenie kryterium dochodowego wyłącznie w odniesieniu do pewnej kategorii rodzin.

Sąd podkreślił, iż chęć wspierania rodzin wielodzietnych uznać należy za słuszną, to jednak organy powinny czynić to w ramach przyznanych im uprawnień.

Ponadto podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie wsparcia w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowało by zwiększenie ilości osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej.

Co w efekcie, doprowadziło do obniżenie średniej wysokości przyznawanych zasiłków celowych na inne cele.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 11 czerwca 2015 r., sygn. akt IV SA/Po 1085/14, nieprawomocny