Pytanie:
Wszczynając postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, przesłano zawiadomienie do wszystkich stron postępowania (było ich poniżej 20). Jedna z tych stron mieszka poza granicami Polski (w Niemczech) i tam też zawiadomienie zostało wysłane. Następnie okazało się, że jedna z wcześniej ustalonych stron (mieszkająca w Polsce) zmarła i pozostawiła spadkobierców.

Ze względu na liczbę tych spadkobierców, liczba stron w toczącym się postępowaniu wynosić będzie teraz powyżej 20. W tym momencie pojawiło się pytanie: czy należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia od strony mieszkającej w Niemczech, skoro liczba stron się zwiększyła i w tym momencie obowiązywać będzie powiadomienie stron przez obwieszczenie? Nadmienię, że zwrotne potwierdzenie odbioru zawiadomienia z Niemiec trwa już bardzo długo. Postępowanie jest na etapie przed wydaniem postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu.

Odpowiedź:
Nie ma potrzeby oczekiwania na potwierdzenie odbioru powiadomienia od strony postępowania mieszkającej w Niemczech.

Uzasadnienie:
W chwili obecnej stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest więcej niż 20. Do wszystkich czynności podejmowanych w ramach postępowania mają zastosowanie przepisy art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).